A A tekstgrootte:

Privacyverklaring

De Nederlandse Hersenbank (NHB) vindt privacy belangrijk. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens de NHB verzamelt, hoe deze worden verwerkt en voor welk doel.

Privacybeleid

De NHB is zich bewust van haar verantwoordelijkheid bij het verwerken van persoonsgegevens. De NHB wil dat één ieder van wie persoonsgegevens door haar worden verwerkt erop kan vertrouwen dat dit op een zorgvuldige en rechtmatige wijze geschiedt. Het Herseninstituut verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende privacyregels.

Welke persoonsgegevens legt de NHB in basis vast?

De NHB verwerkt persoonsgegevens alleen op het moment dat dit noodzakelijk is voor een specifiek doel. Het doel bepaalt welke persoonsgegevens moeten worden verwerkt en daarvoor zal niet meer dan noodzakelijk worden gevraagd.

Afhankelijk van het doel kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, rekeningnummer en curriculum vitae.

Voor onze nieuwsbrieven wordt uw naam en e-mailadres gevraagd op het moment dat u zich wilt abonneren. Uw e-mailadres gebruiken wij vervolgens alleen voor die diensten waarop u zich heeft geabonneerd.

Op basis van welke grondslag verwerkt de NHB persoonsgegevens?

De NHB verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien sprake is van een rechtmatige grondslag. Afhankelijk van het doel worden de persoonsgegevens verwerkt omdat:

 • u hier toestemming voor geeft
 • het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die met u is gesloten
 • het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • het noodzakelijk is om uw vitale belangen te beschermen
 • het een taak van algemeen belang betreft
 • de NHB er een gerechtvaardigd belang bij heeft.

Indien de NHB persoonsgegevens verwerkt op basis van door u gegeven toestemming bent u altijd in de gelegenheid om uw toestemming weer in te trekken. De NHB zal vanaf dat moment geen persoonsgegevens meer van u verwerken.

Doeleinden

De NHB verzamelt persoonsgegevens zodat de volgende activiteiten plaats kunnen vinden:

 • om u behulpzaam te kunnen zijn en te informeren over specifieke onderzoeksvraagstukken
 • om uitvoering te geven aan haar rol als werkgever
 • om relevante data te verzamelen ten behoeve van (specifiek) wetenschappelijk onderzoek
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven, e-mails en/of post
 • om aan financiële verplichtingen te kunnen voldoen
 • om uw vragen te beantwoorden via social media, e-mail, per post of telefonisch
 • om onze website te verbeteren.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

De NHB beveiligt uw persoonsgegevens om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden in beginsel niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens in documenten die vallen onder de Archiefwet 1995 worden opgeslagen op de wijze en voor zolang deze wet dit voorschrijft.

In gevallen waar sprake is van archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden kunnen persoonsgegevens voor een langere periode worden opgeslagen. Indien hier sprake van is zal de NHB conform de AVG passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw rechten te beschermen.

Verstrekking aan derden

De NHB verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien hiertoe een wettelijke verplichting of grondslag zoals bedoeld in artikel 6 AVG voor aanwezig is.

Op het moment dat de NHB uw gegevens aan een derde verstrekt waarborgt zij uw privacy rechten onder andere door een verwerkersovereenkomst af te sluiten waarin afspraken worden gemaakt hoe met uw persoonsgegevens om moet worden gegaan.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. De NHB adviseert u het privacy beleid van de websites van deze derden goed door te nemen.

Uitoefening van uw privacy rechten

U kunt een verzoek bij de NHB indienen ter uitoefening van de volgende rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens
 • Recht op rectificatie en/of aanvulling van uw persoonsgegevens
 • Recht op het laten verwijderen van uw persoonsgegevens
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht van bezwaar
 • Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit.

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden stelt de wet beperkingen aan onder meer uw recht op inzage, rectificatie, beperking van de verwerking en recht op bezwaar. Aanvullend is bij verwerkingen met het oog op archivering in het algemeen belang ook uw recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens beperkt. Daarnaast gaat voor de NHB de meldplicht aan betrokkenen binnen deze context niet zonder meer op.

Privacy coördinator

Mocht u vragen en/of klachten hebben over de waarborging van uw privacy binnen de NHB kunt u zich wenden tot het secretariaat van het Nederlands Herseninstituut. 


Telefoon/e-mail: 020 566 5500 / [email protected]

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De NHB kan deze privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van het Herseninstituut worden gepubliceerd. Doorgevoerde wijzigingen in deze privacyverklaring zullen nooit in strijd zijn met de AVG en de daaruit voortvloeiende privacyregels.

Cookies

De NHB maakt gebruik van cookies voor zover deze noodzakelijk zijn voor de werking van de website en om de kwaliteit of effectiviteit van de website te bekijken.

Privacyverklaring